Egna ProjektSom frilansfotograf har jag stor frihet och förmånen att berätta med bilder med mitt bildspråk och spegla verkligheten på det vis som jag ser den. Så här långt har mina egna projekt resulterat i -

Vasikkavuoma Norrbottniska liv ensligt belägna
Utställning,
Vasikkavuoma ett pågående projekt om Slåttermyren. Boken kom ut under sommaren 2019.
Vardagen i ett nytt land - om flyktingarnas vardag i en glesbygdskommun


Bokprojekt


VasikkavuomaSlåttermyren Vasikkavuoma är Europas största slåttermyr med en areal av omkring 250 ha, vilket motsvarar nära 350 fotbollsplaner. Myren är belägen sju kilometer väster om Pajala. I mitten av den fem kilometer långa myren rinner bäcken Vassikajoki, som i sin tur rinner ut i den oreglerade Torneälven mot norr. Området närmast bäcken definieras som madkärr - vilket innebär att vattentillförseln är konstant. Resten av Vasikkavuoma räknas som en myräng.

På en myr är minst 50% av växterna våtmarksarter. Vasikkavuoma är en näringsrik myr, det ser man ser på att den innehåller rikligt med vitmossa och även slåtterblomman. Berggrunden består av grönsten, kalksten och skiffer vilket förklarar förekomsten av kalkkrävande växter som exempelvis orkidéer som sumpnycklar, ängsnycklar och blodnycklar.

Man tror att myren slogs redan på 1600-talet, så den är hävdad sedan länge - alltså påverkad av människan. De arter som gynnats av människan och slåttern är bland annat sjöfräken, starr, orkidéer och vattenklöver.

Myrhöet har i alla tider setts som bra foder, och det användes främst till mjölkkorna. Fodret förvarades på hässjor eller i ladorna på myren, och myrhöet kördes hem med häst på vintern. Det fanns en gång mellan 200 och 300 lador på myren, mot ett 80-tal idag.

Myrslåttern upphörde på Vasikkavuoma i mitten av 1900-talet, och från och med 1995 har myren restaurerats.
Större delen av myren slås idag, ett par decennier in på 2000-talet. Myren avsattes av länsstyrelsen som
reservat 1999. Den ingår även i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Myren är både häckningsområde och rastplats åt vadare, tranor och sjöfåglar.

Slåttermyren Vasikkavuoma var människans och djurens bästa vän i 300 år, och lades sedan i träda med
igenväxning som följd under den andra halvan av 1900-talet. Myren har idag på sätt och vis återuppstått.

I takt med att intresset för kultur - och miljövärden ökade, började folket vid myren kämpa för att få
tillbaka den i skick som i fornstora dagar. Våtmarker har idag en helt annan status än för ett halvt sekel sedan.

Slåtterblomman i det rika myrhöet frodas åter - människor, växter och djur har återvänt. Bybor liksom
fjärran besökare kommer till myren som numer är naturreservat. Kalvmyren är myrens namn på svenska,
vasikka är kalv, och vuoma betyder myr, närmare bestämt en trädlös myr.

För att köpa boken ring eller skicka ett mail
Pris 300 kr + ev frakt tillkommer.

Norrbottniska liv ensligt belägnaUrdrag ur Recension Adlibris

"Norrbottniska liv ensligt belägna" visar på mycket av den idérikedom som spirar där man kanske inte förväntar sig det. Den är en modern "folklivsskildring", ett kunnigt och välskrivet reportage med utsökta bilder och som sådant inte bara av värde i dag utan också för framtiden.

Här är några av ett 90-tal bilder som finns med i boken

För att köpa boken ring eller skicka ett mail
Pris 150 kr + ev frakt tillkommer.
Utställning


Det okända Luleå
Här är några av dessa bilder.
 align=
Vardagen i ett nytt landProjektet blev en utställning med bilder från hur man på olika sätt och medel hjälper flyktingar att komma in i det svenska samhället och hur deras vardag i ett nytt land ter sig till att börja med.
Fler bilder kommer när rättheterna att publicera är godkända.Medlem i Svenska Fotografers Förbund
Copyright 2017 © Gunnar Svedenbäck